Polaroid

As2
Asc2
Renaissance Italy, 1486. Ezio, the son of